ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร  ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »