ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน (RESOLUTION)

พัฒนากำลังคนและนวัตกรด้านเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมบนฐานการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ นวัตกร และกำลังคนด้านเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
 4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น และพัฒนาคณะสู่การเป็นองค์กรสีเขียว
 5. พัฒนาบุคลากร สร้างรายได้จากทรัพยากรของคณะ และบริหารจัดการคณะบนฐานข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการพัฒนาคณะ

การพัฒนาคณะตามระบบการบริหารงานของคณะ (Functional)

 1. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา/วิชาการ
 2. การพัฒนาด้านการวิจัย
 3. การพัฒนาด้านบริการทางวิชาการ
 4. การพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. การพัฒนาด้านนักศึกษา
 6. การพัฒนาด้านบุคลากร
 7. การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »