ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน (RESOLUTION)

การเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้วยองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและมีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
3. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพชุมชน สังคม ให้มีศักยภาพมากขึ้นในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »