สมัครเรียน Click คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RMUTSB Faculty of agricultural Technology and agro-industry

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคาร 1 Click Here

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และมีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับสากล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Excellent Center in Agricultiral and Food Safety Click Here

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGRI CHANNEL

สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

ทอ.เจ๋ง บูรณาการสถานประกอบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 สถานประกอบการดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดสหกิจศ…

คณะ ทอ. รับรางวัล โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดสหกิจศ…

ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พ…

นำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

นายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทค…

ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ศรีจริยา พร้อมด้วยนักศึกษา สาขา…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมการทำขนมปังไส้ต่างๆ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร…

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สู่มาตรฐาน

กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ คัดสรรค์ สุดยอด 1 …

สาขาวิชาพืชศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัด…

รอบรั้วเกษตร

ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดงานมหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา…

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดงานมหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ…

ร่วมจัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษต…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

ร่วมพิธีเปิดงาน “วันดินโลก” ประจำปี 2565

ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโล…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนดอนพุดวิทยา จังหวัดสระบุรี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2565

          ผู้ช่…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2565

         ผู้ช่วยศาสต…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

         ผู้ช่วยศาสต…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการ…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ลงพื้นที่ดูงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโน…

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรใหม่) ตอบโจทย์ผู้เข้าศึกษาต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร ประธานกรรมการพัฒนาหล…

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุดว้าว ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร

พัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท บีเค สมาร์ท…

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนการหารายได้หน่วยงาน ด้านวิจัยและบริการทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษ…

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษ…

แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ในกิจกรรม SWK EDUCATION EXPO 2023

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษต…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางไทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูล Impact Ranking

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ แผนที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารจัดการ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3/2565

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »