คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RMUTSB Faculty of agricultural Technology and agro-industry

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และมีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับสากล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Excellent Center in Agricultiral and Food Safety Click Here

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGRI CHANNEL

วารสารเกษตรหันตรา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นา…

รับรางวัลคุณภาพผลงานระดับดีมาก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นา…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคะแนน Popular VOTE ภายใต้แพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู…

ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส…

การถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วชิรญา…

มอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแห้วอินทรีย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถ่…

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถ่านกัมมันต์ ให้ชุมชน

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแ…

U2T ร่วมกับตำบลบ่อโพงเสวนาคืนข้อมูล ชมแปลงสมุนไพรริมรั้วสวนครัวพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแป…

U2T บูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีก…

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามจากการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒน…

รอบรั้วเกษตร

ร่วมเสวนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

โครงการสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสืบสานประเพ…

ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมทีมผู้บริห…

ขยายความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้อบรมการใช้สารเคมีเกษตรร่วมกับโดรน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ยกระดับมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล  ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานแ…

ต้อนรับนักศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ประชุมพิจารณาจัดลำดับครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลย…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดโครงการงานฟาร์มการเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจแบบผสมผสาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรร…

ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ร่วมเสวนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

วิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประ…

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประ…

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดประ…

โครงการทัศนศึกษา เปิดโลกนวัตกรรม

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครง…

โครงการสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสืบสานประเพ…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นา…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดโครงการงานฟาร์มการเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจแบบผสมผสาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรร…

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา…

ประชุมสรุปผลการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ต้อนรับอดีตนักวิจัยโครงการประมงฯ เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงปลาแรดเพื่อการอนุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการ…

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T จัดกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชน

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแ…

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการคว…

ประชุมสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ต้อนรับนักศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com