คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RMUTSB Faculty of agricultural Technology and agro-industry Click

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคาร 1 Click Here

วิสัยทัศน์

"คณะที่เป็นเลิศด้านการเกษตรปลอดภัยและอาหารแห่งอนาคต"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Excellent Center in Agricultiral and Food Safety Click Here

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGRI CHANNEL

รอบรั้วเกษตร

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน RUS TECHSHOW 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบครุภัณฑ์จากหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2567

อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุต…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ระ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop การพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 และปีการศึกษา 2569

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิจัย บริการวิชาการ
กับสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
เปิดสอนวันแรกคึกคัก หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดการอบรมหลักสูตรบั…

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลนักข่าวดีเด่น “เทพทอง”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโค…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมรำลึกเนื่องในวันครบรอบ 91 ปี
“วันก่อตั้งเกษตรอยุธยา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ระ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ภายใต้โครงการ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 1 เข้าศึกษาดูงานโรงงานอาหาร

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษา จากสโมสรโรตารี อโยธยาราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิจัย บริการวิชาการ
กับสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop การพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 และปีการศึกษา 2569

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิ…

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สกสค. อย. ประจำปี พ.ศ. 2566”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ…

ทอ.มทรส.รับ ของรางวัลการประกวด KM ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดจัดการความรู้…

ทอ. มทรส. นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศ…

นายกสโมสร ทอ. มทรส. ปี 2565 รับรางวัลระดับชาติ คนดีศรีเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดง…

ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พ…

นำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

นายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทค…

ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน RUS TECHSHOW 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัม…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา

อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้มะเกลือควบคุมพยาธิภายในแพะ

The Use of Diospyros mollis Griff for Internal Parasite Cont…

การพัฒนาเม็ดไฮโดรเจล สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต

        ภายหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิด-1…

ศักยภาพของไส้เดือนน้ำในการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอน จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

The Potential of Aquatic Oligochaetes to Improve Aquaculture…

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สาเหตุปัญหา และความท้าทายในกระบวนการผลิตพืช

Climate Change : Issues and Challenges in Agricultural Produ…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ เรื่อง รับสมัคร…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (สมทบ) รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/11FXh4…

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประกาศ รับสมัครเ…

สาระพัดเรื่องราวของผักเคล

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น สาระพัดเรื่องราวของผักเคล…

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนภัสสร ยิ้มละม้าย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร ยิ้มละม้าย นักศึกษา สาขาวิชา…

ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเ…

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรมหัวหน้าโครงการ การพัฒน…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส หัวหน้าโครงการ การพั…

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ…

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญบุคลากร เข้าร่ว…

ฐานข้อมูลงานวิจัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »