สมัครเรียน Click คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RMUTSB Faculty of agricultural Technology and agro-industry

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคาร 1 Click Here

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และมีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับสากล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Excellent Center in Agricultiral and Food Safety Click Here

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGRI CHANNEL

สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

ทอ.เจ๋ง บูรณาการสถานประกอบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 สถานประกอบการดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดสหกิจศ…

คณะ ทอ. รับรางวัล โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดสหกิจศ…

ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พ…

นำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

นายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทค…

ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมการทำขนมปังไส้ต่างๆ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร…

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สู่มาตรฐาน

กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ คัดสรรค์ สุดยอด 1 …

สาขาวิชาพืชศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัด…

อบรมเพิ่มทักษะการออกแบบโรงเรือนและการใช้เทคโนโลยีในโรงเรือนเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทั…

รอบรั้วเกษตร

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยวิทย์ เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ…

ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประสานพลังชุมชน ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหาร ศูนย์การผลิตอาหารฮาลาล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมการทำขนมปังไส้ต่างๆ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือในการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร กับ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

         ผู้ช่วยศาสต…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2565

          ผู้ช่…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2565

         ผู้ช่วยศาสต…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

         ผู้ช่วยศาสต…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการ…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2565

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหก…

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ลงพื้นที่ดูงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโน…

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรใหม่) ตอบโจทย์ผู้เข้าศึกษาต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร ประธานกรรมการพัฒนาหล…

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุดว้าว ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร

พัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท บีเค สมาร์ท…

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนการหารายได้หน่วยงาน ด้านวิจัยและบริการทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนปัณณวิชญ์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3/2565

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของหน่วยงานหลักท…

รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเม…

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับการต…

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมิ…

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับการตร…

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »