สมัครเรียน Click คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RMUTSB Faculty of agricultural Technology and agro-industry

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคาร 1 Click Here

วิสัยทัศน์

"ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Excellent Center in Agricultiral and Food Safety Click Here

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGRI CHANNEL

ทอ. ยกทัพนักศึกษา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดผลงานส…

ทอ. จับมือสถานประกอบการคว้า 2 รางวัล สถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดผลงานส…

ทอ. คว้ารางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ได้รับโล่รางวัลปร…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเ…

ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พ…

นำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

นายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทค…

ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส…

อาจารย์ ทอ. มทรส. เป็นผู้ตัดสินประกวดอาหารคาวและอาหารหวาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจ…

ทอ. มทรส. ร่วมงาน “วันข้าวโพดเทียน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

ทอ. มทรส. ร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ทอ. มทรส. ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน ชม ชิม ช็อป

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจาร…

รอบรั้วเกษตร

ทอ. มทรส. ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ศูนย์หันตรา จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเ…

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี พร้อมด้วยผู…

ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดงานมหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา…

ประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

แสดงความยินดี และหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ…

ทีมบริหาร ทอ. พบนักข่าว บุกประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มยอดนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

คณบดีสาขาการเกษตรแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทค…

ทอ. มทรส. ร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวน้ำฝน  เครือศรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน…

เข้าร่วมพิธีทำบุญตลาดราชมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

พลิกฟื้นผืนดินเป็นพื้นที่แหล่งศึกษาเกษตรนวัตกรรมอัจฉริยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ทอ. ร่วมประชุมหารือการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ (BuildBrightUniversity) ประเทศกัมพูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ…

วษท.เกษตรบางไทร จับมือ ทอ.มทรส. พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ 1 ฟาร์ม หนึ่งวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร

นายมนตรี  สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศู…

ทอ. มทรส. ร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวน้ำฝน  เครือศรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน…

เกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเก…

ประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเก…

ทอ. เร่งแนะแนวเชิงรุก สร้างโอกาสทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเก…

สาขาวิชาสัตวศาสตร์พานักศึกษา อัพความรู้ด้านเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์

ดร.ธีรพงษ์  ใจชาญสุขกิจ และ ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อาจารย์ประจำ…

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม…

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกค่ายอาสา “ชมรมพลังใจ และชมรมปันยิ้มให้ชนบท”

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาส…

แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เ…

ประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเก…

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

ประชุมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

ประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการเพื่อเข้ารับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »