สมัครเรียน Click คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RMUTSB Faculty of agricultural Technology and agro-industry

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคาร 1 Click Here

วิสัยทัศน์

"ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Excellent Center in Agricultiral and Food Safety Click Here

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGRI CHANNEL

รอบรั้วเกษตร

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจรักษ์พัฒนาพื้นที่เตรียมพร้อมในการเรียนการสอน

อาจารย์ ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง รองหัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ พ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อม สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทค…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมนักวิจัย เตรียมโครงร่างแผนงานวิจัยหัวไชเท้าและปลาบู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุต…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดอยุธยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัม…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดสุโขทัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัม…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัม…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดอุดรธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัม…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัม…

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลนักข่าวดีเด่น “เทพทอง”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ทอ. มทรส. ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ศูนย์หันตรา จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการ ซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา จัดงานเกษตรเกษียณ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้ว…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสัมมนาทางพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัด…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะบัณฑิตนักปฏิบัตินอกสถานที่

ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปล่อยปลาแรดในวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มทร.สุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเก…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมทบทวน action plan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุม CEO กำหนดแผน และหัวข้อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สกสค. อย. ประจำปี พ.ศ. 2566”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ…

ทอ.มทรส.รับ ของรางวัลการประกวด KM ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดจัดการความรู้…

ทอ. มทรส. นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศ…

นายกสโมสร ทอ. มทรส. ปี 2565 รับรางวัลระดับชาติ คนดีศรีเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดง…

ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พ…

นำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

นายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทค…

ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดความดี เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการตลาดนัดความ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้คำปรึกษา การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในนาข้าว

อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ชวนน้องปลูกผัก

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สาเหตุปัญหา และความท้าทายในกระบวนการผลิตพืช

Climate Change : Issues and Challenges in Agricultural Produ…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ เรื่อง รับสมัคร…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (สมทบ) รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/11FXh4…

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประกาศ รับสมัครเ…

สาระพัดเรื่องราวของผักเคล

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น สาระพัดเรื่องราวของผักเคล…

ยินดีต้อนรับ อาจารย์อัญธิกา บุญเลา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ยินดีต้อนรับ อาจารย์อ…

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

😍คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ …

ยินดีต้อนรับ ดร.ฉันท์ชนก ดวงศรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ยินดีต้อนรับ ดร.ฉันท์…

ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักวิจัยและทีมงานรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” โครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา “

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี &nbsp…

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ…

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญบุคลากร เข้าร่ว…

ฐานข้อมูลงานวิจัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »