คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RMUTSB Faculty of agricultural Technology and agro-industry

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และมีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับสากล

หลักสูตรที่เปิดสอน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคะแนน Popular VOTE ภายใต้แพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู…

เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุค…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ คว้า 4 รางวัล หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ…

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส…

การถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วชิรญา…

มอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแห้วอินทรีย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถ่…

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภั…

อบรมการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ลงพื้นที่ออกให้บริการวิชาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย

คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม…

โครงการ U2T ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมรณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดและรวมพลังฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรแลอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำทีมโด…

รณรงค์การใช้พื้นที่สาธารณะอย่างปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับมาตรฐานและพ…

AGRI CHANNEL

รอบรั้วเกษตร

อบรมการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาห…

ร่วมจัดประกวดทำขนมไทยจากดอกโสน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน ศ…

MOU กลุ่มภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ร่วมจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตร…

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหก…

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีกา…

ร่วมเสวนาในรายการ “วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อม…

ร่วมเสวนาในรายการ “วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน”

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและคล…

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหก…

ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา…

ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา…

ประชุมสรุปผลการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการ…

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกร…

ประชุมคัดเลือกนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา…

ผลิตน้ำกระชายพร้อมดื่มและบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาล สู้โควิด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร…

ประชุมคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Center)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

KM Online ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะเทคโนโลยีการ…

ร่วมแรงร่วมใจ ผลิตน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาวต้าน COVID-19

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ…

อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา…

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com