บริการวิเคราะห์ด้านต่างๆ

ภาพการให้บริการ

บริการรับตัวอย่าง
เตรียมตัวอย่างปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์
เตรียมตัวอย่างปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง MICROWAVE DIGESTION
เตรียมตัวอย่างปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์ด้วย
ชุดเตาหลุมย่อยตัวอย่าง
การวิเคราะห์ไนโตรเจนในปุ๋ยด้วยเครื่องกลั่นไนโตรเจน (VAPDEST300-VAP300)
วิเคราะห์สารตกค้างด้วยเครื่องจีซี
(Gas chromatograph spectrometer)
การวิเคราะห์ปุ๋ยและโลหะหนักด้วยเครื่องไอซีพี (Inductively coupled plasma)
วิเคราะห์สารตกค้างลุ่มคาร์บาเมต และคุณภาพน้ำตาลด้วยเครื่องเอชพีแอลซี
(High Performance Liquid Chromatograph)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »