แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

 • รูปแบบโปสเตอร์สหกิจ (Download File)
 • สำหรับนักศึกษา
  – คู่มือสหกิจศึกษา (Download File)

  – คู่มือการเขียนรายงานสหกิจ (Download File)
  – แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 1) (Download File)
  – ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co-op 2) (Download File)
  – แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 7) (Download File)
  – แบบแจ้งรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (Co-op 8) (Download File)
  – แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 9) (Download File)
  – แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Co-op 12) (Download File)
  – แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 15) (Download File)
  – แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 16) (Download File)
  – แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 17) (Download File)
  – แบบแจ้งขอเปลี่ยนย้าย สถานประกอบการ (Co-op 19) (Download File)
  – หนังสือสัญญาโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 20) (Download File)
 • สำหรับสถานประกอบการ 
  – แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 4) (Download File)

  – แบบเสนองานสหกิจศึกษา (Co-op 5) (Download File)
  – แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 13) (Download File)
  – แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (Co-op 14) (Download File)
  – แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 22) (Download File)
  – แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 23) (Download File)
  – แบบนำส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Download File)
  – ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (Download File)
 • สำหรับอาจารย์นิเทศก์
  – แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 10) (Download File)

  – แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op 11) (Download File)
  – แบบประเมินโครงงานวิชาการสหกิจศึกษาและการนำเสนอ (Co-op18) (Download File)
  – แบบแจ้งกำหนดวันออกนิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op21) (Download File)
  – แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 24) (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »