สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์

ผศ.ดร.วิจิตรา
เหลียวตระกูล

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท

อาจารย์จันทร์เพ็ญ
บุตรใส

อาจารย์วรรภา
วงศ์แสงธรรม

ดร.สุภาพร พาเจริญ

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล

ดร.สิริวรรณ สุขนิคม

ดร.ฌนกร หยกสหชาติ

ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์

ดร.ปวิชญา โภชฌงค์

สายสนับสนุน

นายปฐมพงศ์  สมัครการ

นายสุชาติ ไกรสมรวม

นางประพิศ สัมมาวรณ์

นายณัฐพัชร์
วงศ์แสงธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »