สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

    ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท

ดร.ฌนกร หยกสหชาติ

ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์

ดร.ปวิชญา โภชฌงค์

สายสนับสนุน

นายปฐมพงศ์  สมัครการ

นายสุชาติ ไกรสมรวม

นางประพิศ สัมมาวรณ์

นายณัฐพัชร์
วงศ์แสงธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »