แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มออนไลน์

งานบุคลากร

 • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณาจารย์ประจำในคณะ (Download File)
 • แบบฟอร์มหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย(ดูแบบฟอร์มทั้งหมด)
 • การใช้โลโก้ค่านิยมของมหาวิทยาลัย (Download File)
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ตัดชุด) (Download File)
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home)
  – ขออนุญาตปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) (Download File)
  – ขอส่งผลปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home)และขออนุญาตปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) (Download File)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
  – แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี (Download File)
  – แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสาขาวิชา (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตคัดสำเนาประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ/ปฏิบัติงานในวันราชการหลังเวลา 20.00 น.
  – หนังสือเวียน (Download File)

  – ประกาศ (Download File)
  – แบบฟอร์มขออนุญาต (สำหรับบุคลากร) (Download File)
  – แบบฟอร์มขออนุญาต (สำหรับนักศึกษา) (Download File)
 • การกำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
  – ดาวน์โหลด ประกาศ (Download File)
  – แบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Download File)
  – รายละเอียดตัวชี้วัดของกลุ่มงานสนับสนุน (ฉบับร่าง) (Download File)
 • แบบฟอร์มกำหนดงานมอบหมายเพื่อดำเนินการ (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (Download File)
 • แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง (Download File)
 • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (Download File)
 • แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (Download Word) (Download Pdf)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการกรณีเร่งด่วน (Download Word) (Download Pdf)
 • แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ (Download File)
 • แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (Download File)
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงวันลา (Download File)
 • แบบฟอร์มยกเลิกวันลา (Download File)
 • ใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ (สแกนนิ้วมือ) (Download File)
 • แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่หน่วยงานภายใน (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (Download Word) (Download Pdf)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ (Download Word) (Download Pdf)
 • แบบฟอร์มขอใช้บริการงานซ่อมบำรุง (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (Download Word) (Download Pdf)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม (Download Word) (Download Pdf)
 • แบบประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  – ประกาศหลักเกณฑ์ (Download File)

  – แบบ 1 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ) (Download File)
  – แบบ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) (Download File)
  – แบบ 3 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ) (Download File)
  – แบบ 4 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (สนับสนุน) (Download File)
  – แบบ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) (Download File)
  – แบบ 6 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) (Download File)
  – แบบ 7 แบบ ปมล.แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับ พนม.(วิชาการ) (Download File)
  – แบบหมายเลข 7.1 (Download File)
  – แบบ 8 แบบ ปมล.แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับ พนม.(สนับสนุน) (Download File)
  – แบบหมายเลข 8.1 (Download File)
 • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอทำบัตรประจำตัวใหม่
  – สำหรับข้าราชการ (Download File)

  – สำหรับข้าราชการบำนาญ (Download File)
  – สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
  – สำหรับพนักงานราชการ (Download File)
  – สำหรับลูกจ้างประจำ (Download File)
  – สำหรับลูกจ้าง (Download File)
 • หนังสือลาออก
  – แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ (Download File)
  – แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ (Download File)
  – แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ (Download File)
  – แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
  – แบบใบลาออกจากราชการ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (Download File)
 • แบบฟอร์มความเสี่ยง_บส 1 (Download File)
 • แบบฟอร์มความเสี่ยง_บส 2 (Download File)

งานสื่อสารองค์กร

 • แบบฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสารเกษตรหันตรา (Download File)
 • แบบฟอร์มส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Download File)
 • แบบฟอร์มการขอใช้บริการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Download File)

งาน 5 ส + 3 และ Green Office

งานวิชาการ

 • แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน/เปลี่ยนผู้สอน (Download File)
 • แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน (Download File)
 • แบบฟอร์มเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน (Download File)
 • แบบขออนุญาตผู้ปกครองและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (Download File)
 • แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนคุมสอบ (Download File)
 • ใบปะหน้าข้อสอบจริง (Download File)
 • แบบฟอร์มขออัดสำเนาข้อสอบรายวิชา (Download File)
 • แบบฟอร์มปรับปรุงเอกสารการสอน (Download File)
 • ใบสรุปผลการเรียน ปะหน้า วก (Download File)

งานวิจัย

 • แบบคำขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (Download File)
 • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (Download File)
 • แบบคำขอนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (Download File)
 • หนังสือยินยอม (Download File)
 • หนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download File)

งานทรัพสินย์ทางปัญญา

 • ฐานข้อมูลทรัพสินย์ทางปัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • เอกสารการขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร (Download File)
 • แบบฟอร์มข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มทร.สุวรรณภูมิ (Download File)
 • ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (Download File)
 • แบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (Download File)
 • แบบคำขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ไดัรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Download File)
 • หนังสือรับรองสัดส่วนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Download File)

งานแนะแนวการศึกษา

 • สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  – SC01 ประวัตินักศึกษา (Download File)
  – SC02 บันทึกการให้คำปรึกษา (Download File)
  – SC03 รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา (Download File)
  – SC04 ขอความช่วยเหลือแนะนำนักศึกษา (Download File)
  – SC05 ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ (Download File)
  – SC06 การสำรวจปัญหานักศึกษา (Download File)
  – SC07 บันทึกการพบนักศึกษา (Download File)

งานมหาวิทยาลัยคุณธรรม

 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการสาขาวิชา (มหาวิทยาลัยคุณธรรม) โครงงานที่ 2 ด้านวินัย เรื่อง ยิ้มรับประทับใจกลับไปก็คิดถึง (Link Click)
 • แบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยคุณธรรม โครงงานที่ 4 ด้านจิตอาสา เรื่อง สละเวลาคนละนิด แต่ผลสัมฤทธิ์เกินร้อย (Link Click)
 • โครงงานที่ 1 ด้านพอเพียง เรื่องกระดาษมีค่า ใช้ 2 หน้ามีค่ากว่าเยอะ (Download File)

งานบริการวิชาการ

 • การใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ
  หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ (Download Pdf)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ (Download Pdf)
  ใบรับรองแทนใบเสร็จ (Download Word) (Download Pdf)
  แบบขออนุมัติยืมเงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ (DownloadWord) (Download Pdf)
  แบบขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ (DownloadWord) (Download Pdf)
  แบบขอส่งคืนเงินยืม (เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ) (DownloadWord) (Download Pdf)
  แบบขอส่งหลักฐานการใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ (DownloadWord) (Download Pdf)
 • ข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2564 (Download Pdf)
 • ข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565  (Download Pdf)
 • คำอธิบายแบบฟอร์มการขอรับงานและเอกสารรับงานบริการวิชาการ (Download Word) (Download Pdf)
 • แบบบันทึกข้อตกลงการขออนุมัติรับงาน แนบกับ บวร.01 (Download Word) (Download Pdf)
 • บวร-01-แบบขออนุมัติรับงานบริการวิชาการแบบ ทอ. (Download Word) (Download Pdf)
 • บวร-02-แบบรายงานการรับงานบริการวิชาการแบบมีรายได้ ทอ. (Download Word) (Download Pdf)
 • บวร-03-แบบนำส่ง-เบิกเงินโครงการ ทอ. (Download Word) (Download Pdf)
 • บวร-04-แบบรายงานผลการดำเนินงานรับงานบริการ สาขา (Download Word) (Download Pdf)

งานฟาร์ม

 • แนวทางการขอใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม สำหรับการเบิกค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม (Download Word)
 • แบบฟอร์มการใช้เงิน ยืมเงินรางวัล
  – ใบรับรองแทนใบเสร็จ (Download Word) (Download Pdf)
  – แบบขอส่งคืนเงินยืม (เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม) (Download Word) (Download Pdf)
  – แบบขอส่งหลักฐานการใช้เงิน (Download Word) (Download Pdf)
  – แบบขออนุมัติใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม (Download Word) (Download Pdf)
  – แบบขออนุมัติยืมเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม (Download Word) (Download Pdf)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการงานฟาร์มปีเดียว (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการงานฟาร์มต่อเนื่อง (Download File)
 • แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส 1 (Download File)
 • แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส 2 (Download File)
 • แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส 3 (Download File)
 • แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส 4 (Download File)
 • แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินรายปี ต่อเนื่อง (Download File)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เงิน (Download File)
 • แบบฟอร์มรายงานดำเนินงานฟาร์มรายไตรมาส (Download File)
 • บันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการงานฟาร์มและขอปิดโครงการ (Download File)
 • แบบฟอร์มเล่มรายงานสรุปงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ (Download File)
 • แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงานฟาร์ม (สำหรับโครงการต่อเนื่อง) (Download File)
 • แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงานฟาร์ม (สำหรับขยายเวลา) (Download File)
 • แบบฟอร์มใบนำส่งรายได้งานฟาร์ม (Download File)
 • คำอธิบายแบบฟอร์ม (Download)
 • แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วย (Download)
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จ (Download)

งานการเงินและพัสดุ

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
– แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง คณบดีลงนาม-ไม่เกิน 100,000 บาท (Download Excel)

– แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง 100,000 บาทไม่เกิน 500,000 บาท (Download Excel)
– แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding (Download Excel)
– แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง รองอธิการบดี-ผู้ได้รับมอบอำนาจ ลงนาม ไม่เกิน 100,000 บาท (Download Excel)
– แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง คณบดีลงนาม-ไม่เกิน 100,000 บาท (Download Pdf)
– แบบฟอร์มใบกำหนดผู้ตรวจรับพัสดุจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท  (Download Pdf)
– แบบฟอร์มใบกำหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 100,000-500,000 บาท (Download Pdf)
– แบบฟอร์มใบกำหนดรายละเอียด คณบดีลงนาม (Download Pdf)
– แบบฟอร์มใบขออนุมัติใช้เงิน (Download Pdf)
– แบบ+บก. ราคากลาง 06 (Download Word) (Download Pdf)

 • รายการชื่อประเภทของวัสดุ (Download File)
 • แนวทางปฏิบัติ จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท (Download File)
 • บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบพัสดุเกี่ยวกับ คชจ.ในการบริหารงาน กรณีทั่วไป (Download Word)  (Download Pdf)
 • บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบพัสดุเกี่ยวกับ คชจ.ในการบริหารงาน กรณีฝึกอบรม (Download Word)  (Download Pdf)
 • บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืม และเบิกเงินสำรองจ่าย (Download Word)  (Download Pdf)
 • แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Download File)
 • แบบใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ (Download Excel)
 • แผ่นพับให้ความรู้ คชจ.ในการจัดฝึกอบรม (Download File)
 • แผ่นพับให้ความรู้ คชจ.ในการเดินทางไปราชการ (Download File)
 • แผ่นพับให้ความรู้ คชจ.ในการเดินทางไปฝึกอบรม (Download File)
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 (ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  (Download Word)  (Download Pdf)
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 (หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ + ใบแนบคำขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ) (Download Word)  (Download Pdf)
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (Download Word)  (Download Pdf)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »