แผนพัฒนาบุคลากร

  • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 (Download File)
  • รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com