แผนพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2565

  • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 (Download File)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565 (Download File)

ประจำปีงบประมาณ 2564

  • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
  • กรอบแผนการพัฒนารายบุคคล พ.ศ.2564 (Download File)

ประจำปีงบประมาณ 2563

  • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 (Download File)
  • รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »