ทอ.มทรส.จัดโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1

ทอ.มทรส.จัดโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1

คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม…

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »