ทอ.มทรส.ร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองบุคคล  ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทอ.มทรส.ร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมกรรมการสภาวิช…

ทอ.มทรส. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมดำเนินการตามกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้ 5 เสาหลัก Retrofit & Phototype

ทอ.มทรส. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมดำเนินการตามกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้ 5 เสาหลัก Retrofit & Phototype

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »