ต้อนรับอดีตนักวิจัยโครงการประมงฯ เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงปลาแรดเพื่อการอนุรักษ์

ต้อนรับอดีตนักวิจัยโครงการประมงฯ เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงปลาแรดเพื่อการอนุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการ…

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T จัดกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T จัดกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชน

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com