เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ประจำปีงบประมาณ 2567

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิจัย บริการวิชาการ กับสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิจัย บริการวิชาการ
กับสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop การพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 และปีการศึกษา 2569

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop การพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 และปีการศึกษา 2569

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเก…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 17)

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 17)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำเดือนเมษายน 2567

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำเดือนเมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุม CEO กำหนดแผน และหัวข้อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุม CEO กำหนดแผน และหัวข้อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »