เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุม CEO กำหนดแผน และหัวข้อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุม CEO กำหนดแผน และหัวข้อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอแผนพัฒนาคณะต่อผู้บริหาร เพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571)

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอแผนพัฒนาคณะต่อผู้บริหาร เพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571)

รองศาสตราจารย์ ดร. อำนวย คำตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทร…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »