บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัดร่วมมือกับคณะ ทอ.มทรส.สานต่อกิจกรรม MOU  ร่วมพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัดร่วมมือกับคณะ ทอ.มทรส.สานต่อกิจกรรม MOU ร่วมพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

นายธีรศักดิ์ เตรียมชัยศรี ประธานบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี …

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »