คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองสถานที่ผลิตอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองสถานที่ผลิตอาหาร

ภก.เมธี พันธุ์เทียน และ ภญ.ขวัญฤทัย โยงราช เภสัชกรปฏิบัติการ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »