ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                      รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาต่อยอดการบริหารจัดการสวนมะม่วง สาขาวิชาพืชศาสตร์

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาต่อยอดการบริหารจัดการสวนมะม่วง สาขาวิชาพืชศาสตร์

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี…

ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ (Coaching) เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปีงบประมาณ 2565

ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ (Coaching) เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปีงบประมาณ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »