เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอแผนพัฒนาคณะต่อผู้บริหาร เพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571)

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอแผนพัฒนาคณะต่อผู้บริหาร เพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571)

รองศาสตราจารย์ ดร. อำนวย คำตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทร…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือการจัดโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือการจัดโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

พืชศาสตร์ ทอ.มทรส.ขับเคลื่อนกิจกรรมหลัง MOU  นำนักศึกษาศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ สวนผลไม้แม่โสภา

พืชศาสตร์ ทอ.มทรส.ขับเคลื่อนกิจกรรมหลัง MOU นำนักศึกษาศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ สวนผลไม้แม่โสภา

อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร …

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »