มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง

มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »