ร่วมเสวนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน

ร่วมเสวนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ยกระดับมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ยกระดับมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล  ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานแ…

นำองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนช่วยบริการชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นำองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนช่วยบริการชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒน…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com