การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลผลิตของสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และคุณค่าของแป้งกล้วยหอมเขียว

การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลผลิตของสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และคุณค่าของแป้งกล้วยหอมเขียว

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล เป็นวิ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »