เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดความดี เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดความดี เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการตลาดนัดความ…

3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น  เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ SHOW and SHARE ความสำเร็จในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ SHOW and SHARE ความสำเร็จในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

การศึกษาดูงานของผู้บริหารระดับสูง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วม Brainstorming จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วม Brainstorming จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนว…

ทอ.มทรส. หารือแนวทางการจัดการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

ทอ.มทรส. หารือแนวทางการจัดการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา …

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »