มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลบ่อโพง ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลบ่อโพง ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแป…

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลตลิ่งชัน ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลตลิ่งชัน ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ…

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลสามเรือน ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลสามเรือน ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒน…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com