U2T ร่วมกับตำบลบ่อโพงเสวนาคืนข้อมูล ชมแปลงสมุนไพรริมรั้วสวนครัวพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเสวนาคืนข้อมูลของโครงการ โดยมี นางสาววรภรณ์ มงคลแท้ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง อาจารย์สายัณห์ สุขกลิ่น โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นางสอาด เอี่ยมพิชัย ประธานวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบ่อโพง และอาจารย์กนกวลี คงสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรเสวนาถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับชุมชนและปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมทั้งบัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาผู้รับจ้างงาน นำเสนอสรุปผลการทำงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพ การบริการวิชาการ และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน และสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมเสวนา และชมแปลงสมุนไพรริมรั้วสวนครัวพอเพียงด้วยระบบ QR Code สาธิตการแปรรูปกระยาสารท และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อโพง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com