สาขาวิชาพืชศาสตร์

อาจารย์อรุณี คงสอน
หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์

รศ.ดร. กิตติ
บุญเลิศนิรันดร์

รศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร์

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร

ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์

ผศ.สมควร ตระกูลพร

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น

ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล

ผศ.ชาญณรงค์
ศรีทรงเมือง

อาจารย์ชลลดา 
ทรงนิรันดร

ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง

ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์

สายสนับสนุน

นางปราณี ขอกั้นกลาง

นางบุญหงษ์ สุขหอม

นางสาวระพีพร
โยธาจันทร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »