สาขาวิชาพืชศาสตร์

อาจารย์อรุณี คงสอน
หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์

      ผศ.ชาญณรงค์                    ศรีทรงเมือง

       รศ.ดร.สุชาดา
      บุญเลิศนิรันดร์

          ผศ.ดร.ละอองศรี
          ศิริเกษร

 อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น

ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล

อาจารย์ชลลดา ทรงนิรันดร

ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง

ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์

สายสนับสนุน

      นางปราณี ขอกั้นกลาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »