สาขาวิชาพืชศาสตร์

อาจารย์อรุณี คงสอน
หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์

รศ.ดร. กิตติ
บุญเลิศนิรันดร์

รศ.ดร.สุชาดา
บุญเลิศนิรันดร์

รศ.ดร.รวีวรรณ
เดื่อมขันมณี

ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง

ผศ.สมควร ตระกูลพร

ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์

ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ

สายสนับสนุน

นางปราณี ขอกั้นกลาง

นางบุญหงษ์ สุขหอม

นางสาวระพีพร
โยธาจันทร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com