ประวัติบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์        
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร  หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์          
E-mail : arunee.k@rmutsb.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์  035709096
ที่อยู่  60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

อ.อรุณี คงสอน
ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาต่อ

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2553

วท.ม. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2549

วท.บ. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ด้านปุ๋ยชีวภาพและการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/การเป็นวิทยากรด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

วิทยากรบรรยายโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มสารอาหารในการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด

วิทยากรบรรยายปลูกผักในโครงการ “พี่ปุ๋ยชวนน้องปลูกผัก เฟส 2

วิทยากรฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแปลงสวนมะม่วง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชนท้องถิ่น (Community Climate Action : CCA)

วิทยากรฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชนท้องถิ่น (Community Climate Action : CCA)

วิทยากรฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิเคราะห์ดิน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับชุมชนท้องถิ่น (Community Climate Action : CCA)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Google Scholar (คลิ๊กที่นี่)  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »