ประวัติบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์        
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์      
E-mail : sirorat.k@rmutsb.ac.th

เบอร์โทรศัพท์  035709096
ที่อยู่  60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562

ปร.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2554

วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2550

วท.บ. (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

ด้านสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

ด้านการทำมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร และความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตร

ด้านนาโนเทคโนโลยี

ด้านเทคโนโลยีพลาสมานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

ด้านการปลูกพืชไร้ดิน

ด้านพฤกษเคมีของพืช

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/การเป็นวิทยากรด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

วิทยากรบรรยายปลูกผักในโครงการ “พี่ปุ๋ยชวนน้องปลูกผัก เฟส 2″

วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดภูฐาน

วิทยากรหลักสูตรตรวจมาตรฐานและตรวจสอบการผลิตข้าวเบื้องต้น ของกองพัฒนาสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยากรอบเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักในถาดยกสูง ของ อบต.อรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะ “การปลูกผักเคลด้วยวัสดุปลูกทดแทนดิน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิทยากอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะ “ปลูกเคลอย่างไรให้รอด”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิทยากอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะ “สาระพัดเรื่องราวผักเคล” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิทยากอบรมการผลิตพืชสมุนไพรวิถีเกษตรอินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ

วิทยากวิทยากรผู้ช่วยหลักสูตรฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Google Scholar (คลิ๊กที่นี่)  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »