สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน

อาจารย์กันติพจน์ กองแก้ว

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน

ดร.สิงห์รัญ ชารี

ดร.ดวงทิพย์ ฤคณีย์

อาจารย์พิรุณ ชมศรี

อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย

อาจารย์นิรันดร์
พรมเกษา

อาจารย์นรากร
ฉัตรชัยรัตน์

อาจารย์เฉลิมขวัญ
อริยะวงศ์

อาจารย์รชยา
ธารากุลทิพย์

สายสนับสนุน

นางสาวสุกัญญา นาคแผ่น

นายนันทจิตค์ ธารีรักษ์

นายปรีชา รังผึ้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »