ประวัติบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร        
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ตำแหน่งทางบริหาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร                   
E-mail : wichian.d@rmutsb.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์  035709096 
ที่อยู่  60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

ผศ.วิเชียร ดวงสีเสน
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ. 2551

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีการอบแห้ง

ด้านพลังงานทดแทน

ด้านการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร (Solid Work, Autocad)

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/การเป็นวิทยากรด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดสอบคุณสมบัติค่า yield เครื่องระเหยเข้มข้นและกลั่นสารละลายกลับคืนสำหรับแอลกอฮอล์, บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี (2562)

ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมระบบน้ำหยดควบคุมการปิด-เปิดโดย Smart phone สำนักงาน ธกส.สระบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2563)

ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดสอบการใช้งานเครื่องสับย่อยฟ้าทะลายโจร สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย ลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ 8 ตำบลบ้านแดน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (2563)

ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดสอบคุณสมบัติค่า yield เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยแบบเกาะ, บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี (2564)

ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดสอบค่า yield เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิไดซ์เบด, บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี (2564)

ที่ปรึกษาโครงการโดรนเพื่อการเกษตร สำนักงาน ธกส.สระบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2564)

วิทยากรบรรยาย “เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ทางอ้อมด้วยเตาเผาถ่านระดับชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2564)

วิทยากรบรรยาย “เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ทางอ้อมด้วยเตาเผาถ่านระดับชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2564)

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เบื้องต้นโครงการ SME Scale Up to Digital Transformation ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง: อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ หจก.แม่ลาปลาเผา จังหวัดสิงห์บุรี (2565)

วิทยากรบรรยาย “เรื่องการทำถ่านอัดแท่งจากแกลบ” ณ วิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2566)

วิทยากรบรรยาย “เรื่องการผลิตถ่านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เตาเผาถ่านชีวภาพแบบแอนิลา” ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลสิงหนานาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2566)

ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดสอบคุณสมบัติตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน, บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี (2566)

ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดสอบเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยประสิทธิภาพสูงแบบเคลือบเทฟล่อน, บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี (2566)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Google Scholar (คลิ๊กที่นี่)  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »