ประวัติบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร        
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์         
E-mail : chaloemkwan.a@rmutsb.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  035709096 
ที่อยู่  60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

อ.เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาต่อ

วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ. 2553

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2549

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ

ทางด้านเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว พลังงานทดแทน

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน/การเป็นวิทยากรด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ : พัฒนา/สร้างเทคโนโลยีอัจฉริยะ การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ให้แก่ กลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Google Scholar (คลิ๊กที่นี่)  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »