อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อแนะนำการใช้งานโปรแกรม Google Meet, Google Classroom, Google Drive, Zoom และ Microsoft Team โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »