ลงพื้นที่จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรแปรรูปในการทำกระยาสารท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สิงห์รัญ ชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา ลงพื้นที่จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรแปรรูปในการทำกระยาสารทสำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้านเกาะหลวงสู่การผลิตเชิงพานิชย์อย่างยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการทำกระยาสารทและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับใช้งานเครื่องจักรในขั้นตอนการการทำกระยาสารท ให้กับ สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านเกาะหลวงและนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ หมู่ 3 ตำบลบางยี่โถ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com