ร่วมบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง วช. กับ กองอำนวยการกำลังรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวโพดฝักสดด้วยอัตลักษณ์ชุมชน” รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ หัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลอัตลักษณ์ของชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมบรรยายสะท้อนแนวคิดการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยว โดยมีนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ ให้ความรู้เรื่องการเกษตรที่ดีสำหรับการปลูกข้าวโพดเทียน พันธุ์เทียนอยุธยา 60 อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพด และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสระแก้ว

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »