รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 คณะผู้ตรวจดังนี้ ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ เป็นประธาน อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ กรรมการ อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม  ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »