คณะเกษตรฯ ร่วมเสริมศักยภาพเกษตรกร กลุ่มกุ้งแปลงใหญ่จังหวัดราชบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพื่อเสริมศักยภาพเกษตรกรกลุ่มกุ้งแปลงใหญ่ ด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่ากุ้งก้ามกราม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และ ดร.ยุพิน พูนดี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในด้านการแปรรูปกุ้ง และบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »