U2T เสวนา “การมีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิและความเป็นธรรม”

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา จัดกิจกรรมเสวนากลุ่มเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางสังคมของชุมชนบ่อโพง ในการให้โอกาส ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิและความเป็นธรรม” โดยมีนายจักรี บุญธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรเสวนากลุ่มโดย อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสาวภัคณัฐ จันทับ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง และมีนางสมลักษณ์ เอกเกิด รองปลัด นายสมบัติ จันดารักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อโพง ชุมชนและผู้ปกครองของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เข้าร่วมเสวนา เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความสำคัญในการศึกษาภาคบังคับ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »