U2T ร่วมกับชุมชนจิตอาสาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อมอบเป็นถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ บัณฑิต ศิษย์เก่า ประชาชน และนักศึกษาผู้รับจ้างงาน ในโครงการและชุมชนจิตอาสาแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ข้าวสารโดยชุมชนบ่อโพง กระยาสารทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลบ่อโพง น้ำพริกเผาและน้ำพริกตาแดง รวมถึงเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย สำหรับมอบเป็นถุงยังชีพร่วมกับชุมชนจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวัดราษฎร์บำเพ็ญ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8, 9 และ 17 ตุลาคม 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »