การควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์อาหารสัตว์

อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเลี้ยงสัตว์ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การทราบถึงคุณค่าทางโภชนศาสตร์ของอาหาร เช่น ระดับโปรตีน ระดับไขมัน และ ระดับพลังงาน เป็นต้น จะช่วยให้ผู้เลี้ยงสัตว์พิจารณาใช้อาหารเหล่านั้นได้ง่ายและถูกต้องยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีการตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนในอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (Feed microscopy) ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านอาหารสัตว์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com