รับโล่รางวัลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระดับดีเด่น

อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพอ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์นายพลากร อุบลบาลนางสาวกชพร นาคประนิล และนายศรัญยู อุ่นทวี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ พร้อมมอบโล่รางวัลระดับดีเด่นและงบประมาณสนับสนุนเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ให้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »