มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร (GMP อย. HACCP)

          ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรฯ ให้บริการที่ปรึกษาสำหรับโรงงานผลิตอาหาร การยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร การขออนุญาตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร (เลข อย.) ของผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด และการฝึกอบรมสุขลักษณะในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 

ค่าใช้จ่าย

ผู้สมัครสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ 

ชื่อบัญชี “มทร.สุวรรณภูมิ เงินรายได้”  เลขบัญชี 128-0-28939-2

กรอกใบสมัครและส่งสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร พร้อมรายละเอียดการออกใบเสร็จโดยสแกน QR code ตามภาพนี้

 

ติดต่อ

อาจารย์จันทร์เพ็ญ   บุตรใส

อาจารย์สิริวรรณ     สุขนิคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com