คลินิกให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ

          การศึกษาทางด้านการเกษตรประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครื่องจักรกลการเกษตร และวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร เป็นต้น ปัจจุบันความก้าวหน้าการเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้ในการเกษตรมีมากมาย ได้แก่ ระบบการทำฟาร์มแบบอัจฉริยะ ที่มีการเฝ้าติดตามการดำเนินงานภายในฟาร์มผ่านแอพพลิเคชันต่าง ๆ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในฟาร์ม ระบบการฉีดพ่นละอองน้ำ การให้อาหารแบบอัติโนมัติ การเฝ้าและตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ระบบการควบคุมความชื้น ระบบการใส่ปุ๋ย ฯลฯ โดยการสั่งงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การทำงานที่มีการใช้คนทำงานน้อยลงแต่ประสิทธิภาพไม่ลดลง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีแผนการดำเนินการที่เกษตรกร/หน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนี้

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้น การแปรรูปให้อาหารมีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐาน สนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และการเกษตรที่เกื้อหนุนต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน วิจัย และพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการเกษตร และมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตอาหาร นำวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการผลิตระดับอุตสาหกรรมด้วยหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) การขอเลขสารบบ อย. และระบบ HACCP รวมทั้งบูรณาการการตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในการสร้างความมั่นใจในผลิตผลทางการเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์ของศูนย์ฯ ดังนั้นศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็นศูนย์ที่มีแนวทางการปฏิบัติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรแบบสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกรก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะในการทำงานด้านการเกษตร บุคลากรภายในคณะฯ ทำงานมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องการดำเนินกรรมของศูนย์ได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยให้มีความยั่งยืนต่อไป

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง

ภาควิชา / คณะ

เบอร์โทรศัพท์ / Email

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

089-0506418

kitti.b@rmutsb.ac.th

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

081-4472877

d_raweewon@hotmail.com

รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

084-7680071, 0840217826

suchada.b@rmutsb.ac.th

ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

086-3177820

Therapas2311@hotmail.com

ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง

สาขาวิชาพืชศาสตร์

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

081-2676066

c_boonraung_04@hotmail.com

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

094 – 5597584

Srisiri64@gmail.com

ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

086-7501751

Kphosamton@yahoo.com

ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

086-7870096

chanmuang@rmutsb.ac.th

อาจารย์อรุณี  คงสอน

สาขาวิชาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

087-0634398

akongsorn@hotmail.com

รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

089 – 1134991

Abee_sunnee@hotmail.co.th

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

084 – 7445699

S_koydon@yahoo.de

ดร.วิญญู  บุญประเสริฐ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

083-5716400

lactasai@hotmail.com 

ผศ.ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

092 – 7654788

L_wijitra@hotmail.com

ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

081 – 9220994

tapeannaka@hotmail.com

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

085-9006169

janpen138@gmail.com

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

084 – 1413907

vachirayak@hotmail.com

อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

081 – 2966272

Ngoh6062@gmail.com

อาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

086 – 7093181 Toey_jung@hotmail.com

อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

081 – 3493521 Wanpa21@hotmail.com

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

081-4478817

amnuay_thk@hotmail.com

อาจารย์นรากร  ฉัตรชัยรัตน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

085-1964043

narakorn.korn@gmail.com

อาจารย์ศิริเจษฎ์ กองแก้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

086-8660755

Sirijade_yo@hotmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com