เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
(การแปลงเพศปลาและการผสมพันธุ์ปลาข้ามเพศ)

การให้คำปรึกษา การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์น้ำ
  • การแปลงเพศปลาและการผสมปลาข้ามเพศ เช่น การแปลงเพศปลานิล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com