เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์
(การขยายพันธุ์สัตว์โดยการผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ-โคนม
การใช้สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์)

  • การขยายพันธุ์สัตว์โดยการผสมเทียม
    เนื่องจากสัตว์พันธุ์ดีมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายประการ เช่น ข้อจำกัดด้านการเดินทางของพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ ข้อจำกัดด้านโรคติดต่อและพาหะ และ ข้อจำกัดของตัวสัตว์เอง เป็นต้น ทำให้การผสมเทียมเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การผสมเทียมให้มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการนั้นจำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ ดังนั้น สาขาวิชาสัตวศาสตร์จึงมีการจัดอบรมนักผสมเทียมเป็นประจำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมของสัตว์ ผสมเทียม และ ตรวจการตั้งท้องของสัตว์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  • การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ-โคนม
    การให้ผลผลิตของโคเนื้อและโคนม เช่น น้ำหนักตัว การเจริญเติบโต และ การผลิตน้ำนม เป็นต้น เป็นผลมาจากอาหารที่โคเนื้อและโคนมกินเข้าไป ร่วมกับ ความดีเด่นของพันธุกรรมของโคเนื้อและโคนมตัวนั้นๆ ดังนั้น การพิจารณาว่าโคเนื้อและโคนมตัวใดมีความดีเด่นของพันธุกรรมอยู่ในระดับใด (ดีเด่น ดีมาก ปานกลาง และ น้อย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของฝูง) จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของข้อมูลบันทึกการให้ผลผลิตและข้อมูลพันธุ์ประวัติเพื่อให้โคเนื้อและโคนมในฝูงนั้นๆ เพื่อคัดเลือกโคเนื้อหรือโคนมไว้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ชั้นเลิศภายในฝูงและทำให้โคภายในฝูงให้ผลผลิตสูงที่สุด
  • การใช้สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์
    การใช้องค์ความรู้จากการใช้สมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านร่วมกับองค์ความรู้สมัยใหม่ในการดูแลรักษาสัตว์ตามหลักเภสัชกรรมไทยและหลักเวชกรรมไทยสำหรับการดูแลสุขภาพสัตว์ การเพิ่มผลผลิต และ การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ หลักการใช้สมุนไพรตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์ในเชิงธุรกิจเป็นสิ่งที่ทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรในสัตว์และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ที่สนใจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com