ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร Kubota (รุ่น Train the Trainer) หลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและลงมือฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »