แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »