แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางปะหัน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.0๐ น. ณ โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »