แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท และ เวลา 13.00 น. เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ปวส.1-2 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »