แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ในกิจกรรม SWK EDUCATION EXPO 2023

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ในกิจกรรม SWK EDUCATION EXPO 2023 “โลกกว้างทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »