เสวนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นตำบลสามเรือน On-line และนิทรรศการแบบ New Normal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาคืนข้อมูลและแสดงนิทรรศการในโครงการการวิจัยและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มและการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบกิจกรรมผ่าน Application Google Meet ร่วมกับ อบต.สามเรือน และชุมชนสามเรือน อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากเห็ดตับเต่าและดอกโสน และการอนุรักษ์น้ำคลองโพธิ์ โดยประชาชนและผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมรับชมผ่านระบบเครือข่ายที่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโดย ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และ ดร.ยุพิน พูนดี ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »