เข้ารับมอบอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เข้ารับมอบอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอรี่ ยุคเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ บริษัท เบอรี่ ยุคเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »