เกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 และแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »