อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกษสิริ ศักดานเรศว์ และ ดร.ปัชฌา ตรีมงคล อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแผนการตลาด แผนการเงิน แผนการจัดการ และแผนการผลิต ให้กับบุคลากรของคณะ เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางปะอิน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »