หารือแนวทางสร้างความร่วมมือความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและการปลูกข้าว

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานสร้างความร่วมมือร่วมกันด้านความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและการปลูกข้าวกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ธาอัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »