สาขาวิชาพืชศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ โดยมี อ.ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล เป็นผู้จัดอบรมและได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พันทิพา ลิ้มสงวน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 237 และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »