สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2565 และจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะ เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรม ได้แก่ นายปริญญา มีวีระสม, นายธีรภัทร ชื่นชู, นายพริษฐ์ พรมดี และนางสาวอำพร ยิ่งยง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ในหัวข้อโครงงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยถอดและปรับตั้งแผ่นคลัต และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  นางสาวปริยากร ธีระศาสตร์ และนางสาวรสริน นิลสุขุม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในหัวข้อโครงงานเรื่อง การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตจากแป้งพิซซาสำเร็จรูป โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้แทนในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                                  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »