สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การประมง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การประมง เพื่อนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษของนักศึกษาและแบ่งปันความรู้ทักษะต่างๆ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการถาม-ตอบ และการแก้ไขปัญหาระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาผู้นำเสนอ และนักศึกษาผู้ร่วมรับฟังทุกชั้นปี  โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 714 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »